ZALOGUJ SIĘ ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO SYSTEMU

Chcesz mie? swoj? w?asn? elektrowni? i swój w?asny pr?d, którego produkcja NIC CI? NIE KOSZTUJE? S?o?ce nie wystawia rachunków.

Teraz masz szans? stworzy? swój prywatny fundusz, dzi?ki darmowej energii ze S?o?ca. Pami?tajcie S?o?ce nie wystawia rachunków, a Wy mo?ecie zaoszcz?dzi?. Dzi?ki w?asnej elektrowni s?onecznej gwarantujecie sobie darmow? eksploatacj? elektrycznych urz?dze? domowych, a nawet pr?d do zasilania akumulatorów samochodów elektrycznych zgodnie z has?em: 
Mój dom moja w?asna stacja paliw.


Jeste? klientem, instalatorem lub inwestorem? Ten portal jest dla Ciebie!

Aby otrzyma? oferty systemów fotowoltaicznych (w?asnej elektrowni s?onecznej), bezp?atnie i niewi???co, musisz zarejestrowa? si? i wykona? tylko 3 nast?puj?ce kroki:

opisa? wymogi pobra? bezp?atne oferty  porówna? i wybra? ofert?, oszcz?dzaj?c czas i pieni?dze nawet do 30%


Nast?pnie zostaje tylko cieszy? si? swoj? w?asn? elektrowni? s?oneczn?.

Dlaczego S?ONECZNY DACH?

  

100% satysfakcji
Dzi?ki temu, ?e ka?de zapytanie jak i ofertowanie jest oparte na sta?ych elementach zgodnie z formularzami  Portal S?oneczny Dach w sposób jasny i przejrzysty prezentuje oferty ró?nych instalatorów. Tutaj ka?dy b?dzie móg? porówna? otrzymane oferty i wybra? dla siebie najkorzystniejsz? ofert?. Do pobrania s? tak?e wzory umów na monta? instalacji jak i na dzier?aw? powierzchni dachowych aby ka?da strona by?a w pe?ni zabezpieczona prawnie.

Najwi?kszy wybór instalatorów w Polsce
Portal S?oneczny Dach udost?pnia dla ka?dego instalatora fotowoltaiki niesko?czon? baz? klientów, dzi?ki czemu bez wydawania zb?dnych pieni?dzy na reklam? maj? zawsze informacje o aktualnych zapytaniach klientów. Dzi?ki czemu mog? si? skupi? tylko na monta?ach.

Profesjonalna obs?uga
Portal S?oneczny Dach w sposób automatyczny przekazuje zapytania i ofertowania do klientów portalu bez ingerencji. Gwarantujemy zachowanie poufno?ci w przekazywaniu zapyta? i ofert. Automatyczny sposób gwarantuje dodatkowo brak dzia?a? nieetycznych tak ze strony portalu jaki mi?dzy u?ytkownikami portalu. Na portalu informujemy o aktualnych trendach w bran?y fotowoltaicznej oraz przedstawiamy na co nale?y zwraca? uwag? aby instalacja pracowa?a d?ugo bez problemów oraz jak unika? strat przesy?u energii.

Oszcz?dno?? czasu i kosztów
Nie musicie Pa?stwo traci? czasu na szukaniu adresów instalatorów, ofert, czy projektów ten portal jest dla Pa?stwa wszystko w jednym miejscu. Aktualne oferty, zapytania, projekty. Dzi?ki portalowi S?oneczny Dach mo?ecie mie? instalacje nawet o 30% ta?sz? i to bez k?opotów je?d?enia, szukania, dzwonienia. Po prostu wszystko w jednym miejscu.Oblicz ilość energi uzyskaną z Twojego dachu


Polityka prywatności      Regulamin serwisu      Kontakt
Copyright © 2013 Słoneczny Dach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego